Szopki i produkty bożonarodzeniowe - Szałasy, wioski i akcesoria do szopek – Krzyże – Anioły – Figurki religijne – Postacie i sceny z życia Jezusa Chrystusa

Działająca od 1908 r. firma Fontanini, czerpiąc z tradycji figurkarzy pracujących w mieście Lukka w Toskanii, postawiła na postacie z szopek o szczególnej wyrazistości oraz wyjątkowych kształtach.Wiele pokoleń poświęciło się pracy przy tworzeniu szopek i figurek, które cechuje plastyczność intensywnych rysów twarzy i analiza postaw oraz dbałość o szczegóły. Figurki i aniołki są tego świadectwem: malowane ręcznie, fragment po fragmencie, mające różne wymiary: od kilku centymetrów do figur wielkich rozmiarów, są symbolem pogody ducha i miłego usposobienia: przekazują przesłanie pokoju i braterstwa.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

1. PRZEDMIOT UMOWY ON LINE I JEGO DEFINICJA

Przez umowę zakupu-sprzedaży “on-line” rozumie się umowę na odległość to znaczy akt prawny dotyczący produktów, zawarty pomiędzy sprzedawcą: firmą Fontanini S.p.A, z siedzibą prawną w Borgo a Mozzano (LU), Italia, Viale Europa Unita 1/3, fraz. Chifenti, kod podatkowy, Numer Identyfikacji podatkowej oraz wpis do ewidencji działalności gospodarczej w mieście Lucca, nr 00142320464, numer REA (Administracyjnego Rejestru Gospodarczego) 67210, oraz konsumentem – klientem w zakresie systemu sprzedaży na odległość zorganizowanego przez dostawcę, który, z uwagi na niniejszą umowę, stosuje wyłącznie zdalną technologię komunikacji nazywaną “Internetem”. Wszystkie umowy będą, zatem, zawierane bezpośrednio poprzez dostęp ze strony konsumenta – klienta na stronie internetowej firmy Fontanini S.p.A, gdzie, wykonując wskazane procedury, dochodzi o zawarcia umowy na zakup dobra. Przez konsumenta rozumie się osobę fizyczną, która zakupuje dobra i usługi dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością zawodową. Poniżej, podane są warunki sprzedaży, które pozostaną skuteczne, dopóki nie zostaną zmienione przez dostawcę. Ewentualne modyfikacje warunków sprzedaży będą skuteczne od momentu, w którym będą publikowane na ww. stronie internetowej.

 

2. SPOSÓB ZAKUPU I CENY SPRZEDAŻY

Klient może zakupić jedynie produkty znajdujące się w katalogu ze strony internetowej w momencie składania zamówienia. Zamówienie nie będzie mogłoby być wykonane w zależności od produktów, które, pomimo, że znajdują się w katalogu, mogą być zgłoszone, jako niedostępne. Jakkolwiek, produkty znajdujące się w katalogu są oferowane do wyczerpania ich dyspozycyjności. Zdjęcie produktu może nie oddawać dokładnie jego właściwości i może różnić się pod względem koloru, proporcji, rozmiarów i elementów dodatkowych znajdujących się dla danej figurki. Wszystkie ceny sprzedaży produktów znajdujących się w katalogu, dla który są ofertą publiczną zgodnie z art. 1336 kodeksu cywilnego, zawieraja obowiazujace podatki. Koszt wysyłki jest wyraźnie zasygnalizowane na stronie internetowej, którą klient będzie musiał przeczytać przed potwierdzeniem zakupu. W razie dostawy poza Unię Europejską, ewentualne koszty dodatkowe zależnie od podatków lub narzutów przewidzianych prawnie w kraju przeznaczenia, pokrywa konsument, przy dostawie towaru. Umowę zakupu dokonuje się poprzez dokładne wypełnienie i wyrażenie zgody na zakup przekazaną poprzez wpisanie danych “on-line”. Klient może zapłacić za zamówiony towar używając sposobów płatności wskazanych “on-line” w momencie zakupu.

 

3. REALIZACJA UMOWY I SPOSÓB DOSTAWY

Firma Fontanini S.p.A. zapewni dostawe zamówionych produktów do klientów za pomoca firm kurierskich i/lub zaufanych przewozników. W razie braku adresata w momencie dostawy, pozostawione bedzie zawiadomienie, w zwiazku z czym klient bedzie musial osobiscie skontaktowac sie w najkrótszym mozliwym czasie z firma kurierska lub przewoznikiem, gdzie ustali sposób dostawy. Czas dostawy, który nie przekracza nigdy, w przypadkach przewidzianych obowiazujacymi przepisami, 30 dni od daty przyjecia zamówienia, moga róznic sie w zaleznosci od firmy kurierskiej lub przewoznika. Czasy dostawy sa w kazdym przypadku podane na produktach znajdujacych sie w magazynie w momencie zamówienia. Przy niektórych miejscach przeznanczenia, w przypadku gdy wysylane towary mialyby objetosc/ciezar uniemozliwiajacy wysylke lotnicza, zostana wyslane droga morska, przy wydluzeniu czasu dostawy. Klient jednakze zostanie o tym powiadomiony przed wysylka i bedzie mial mozliwosc anulowania zamówienia oraz otrzymania zwrotu wplaconej kwoty. Dostawa jest przewaznie realizowana w harmonogramie czasowym. Zadna odpowiedzialnosc nie moze byc jednak przypisana dostawcy za opóznienie lub brak dostawy spowodowanymi sila wyzsza lub wypadkiem. W razie, gdyby Fontanini S.p.A nie byla w stanie dostarczyc zamówionego towaru w konsekwencji braku mozliwosci, równiez czasowej, firma ta powiadomi o tym niezwlocznie klienta poprzez poczte elektroniczna. Ewentualnie wplacona kwota przez klienta bedzie zwrócona najszybciej jak to jest mozliwe, i nie pózniej niz 30 dni od przyjecia zamówienia zakupu.

 

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Firma Fontanini S.p.A. nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak usług spowodowanych siłą wyższą, jak wypadki, eksplozje, pożary, strajki i/lub zamknięcia zakładów, trzęsienia Ziemi, powodzie i inne podobne wypadki, które uniemożliwiłyby, w całości lub w części, realizację umowy w czasie uzgodnionym w umowie. Firma Fontanini S.p.A nie bierze odpowiedzialności w stosunku do żadnej ze stron, w ramach szkód, strat i kosztów poniesionych w konsekwencji braku realizacji umowy, z powodów podanych wyżej, przy czym konsument zachowuje prawo jedynie do zwrotu podanej ceny. Równocześnie, firma Fontanini S.p.A nie jest odpowiedzialna za ewentualne oszukańcze i niedozwolone użycie, które może być dokonane ze strony osób trzecich, za pomocą kart kredytowych, czeków lub innych środków płatniczych, w momencie zapłaty za zakupione produkty. Firm Fontanini S.p.A nie jest w stanie, w żadnym momencie procedury zakupu, poznać numeru karty kredytowej kupującego, który, otwierając połączenie chronione, jest przenoszony bezpośrednio do Instytutu Bankowego zarządzającego usługą. Równocześnie firma Fontanini S.p.A nie jest w stanie sprawdzić poprawnego i dozwolonego pochodzenia tytułu kredytowego, który jest po stronie klienta w momencie otrzymania towaru.

 

5. OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO

Konsument zobowiązuje się, po zakończeniu procedury zakupu “on-line” do wydruku i zachowania niniejszych warunków ogólnych, które, poza tym, będzie musiał przeczytać i zatwierdzić przed zakupem, jak również specyfikacji produktu będącego przedmiotem zakupu. Jest surowo wzbronione wprowadzenia fałszywych i/lub wymyślonych danych, w ramach procedury rejestracji koniecznej do uaktywnienia ścieżki, w celu wykonania niniejszej umowy i innych dokumentów; dane osobowe i adres poczty elektronicznej muszą być wyłącznie własnymi rzeczywistymi danymi osobowymi, nie osób trzecich, ani też wymyślone. Zabrania się wykonywania podwójnych rejestracji przez tą samą osobę lub wprowadzania danych osób trzecich. Firma Fontanini S.p.A. zastrzega sobie prawo do ścigania prawnie każdego naruszenia, w interesie i w celu chronienia konsumentów.

 

6. PRAWO ODSTĄPIENIA

Prawo odstąpienia stosuje się jedynie do osób fizycznych (konsumentów) działających w celach, które mogą być uznane za niezwiązane z własną działalnością gospodarczą. Wyłączone z prawa odstąpienia są zakupy wykonywane przez odsprzedawców i/lub osoby prawne oraz firmy i instytucje.

Klient (konsument), który otrzymuje towar może rozmyślić się, z uwagi na niezgodność produktu z jego oczekiwaniami, po obejrzeniu go, lub z uwagi na błędny zakup, a zatem, może zdecydować się na zwrot realizując prawo odstąpienia.

Prawo odstąpienia może być wykonane jedynie z uwzględnieniem integralności zakupionego produktu. Nie jest możliwe odstąpić jedynie od części zakupionego produktu. Zakupiony produkt będzie musiał być zwrócony w stanie nienaruszonym, nieużywany i w oryginalnym opakowaniu, zawierający wszystkie jego elementy (łącznie z opakowaniem i ewentualną dokumentacją lub wyposażeniem dodatkowym).

Klient (konsument) ma prawo, w ciągu 14 dni od przyjęcia towaru, zrealizować prawo odstąpienia wysyłając oświadczenie pisemne na adres geograficzny siedziby dostawcy w Borgo a Mozzano (LU) Italia, Viale Europa Unita 1/3 fraz. Chifenti, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Oświadczenie może być wysłane w tym samym terminie, również za pomocą poczty elektronicznej (customerservice@fontanini.it) pod warunkiem, że będzie potwierdzona listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w ciągu 48 godzin.

Konieczne jest podanie swoich danych, numeru i daty zamówienia, jak również produktu, który zamierza się zwrócić. Wysyłka ze strony klienta musi nastąpić za pomocą firmy kurierskiej w ciągu 10 dni roboczych od przekazania klientowi, za pośrednictwem emaila, adresu, na który należy wysłać towar oraz Numeru Upoważnienia do Zwrotu. Wysyłka, do potwierdzonego odbioru ze strony Fontanini S.p.A. jest wykonywana na odpowiedzialność i ryzyko Klienta. Po otrzymaniu towaru, firma Fontanini S.p.A sprawdzi stan towaru i zwróci klientowi należność za zwrócony produkt, z pominięciem kosztów transportu, za które klient zapłacić.

 

7. UPOWAŻNIENIE

Wypełniając odpowiednie miejsce, znajdujące się na stronie internetowej, klient upoważnia firmę Fontanini S.p.A. do użycia jego karty kredytowej, lub innej karty wystawionej w zastępstwie, i do obciążenia jego rachunku bieżącego na rzecz tej spółki kosztem całkowitym, jaki stanowi koszt całkowity zakupu dokonany “on-line”. Cała procedura jest wykonywana za pomocą chronionego połączenia, bezpośrednio połączonego z Instytutem Bankowym będącym właścicielem i zarządzającym usługą płatności “online”, do której firma Fontanini S.p.A nie może mieć dostępu. W razie, gdyby konsument chciał skorzystać z prawa odstąpienia, tak ja jest to zaznaczone w punkcie 6 warunków ogólnych, zwrot należności zostanie dokonany na tą samą kartę kredytową.

 

8. ROZWIĄZANIE UMOWY I KLUZULA ROZWIĄZUJĄCA

Firma Fontanini S.p.A ma możliwość rozwiązania podpisanej umowy powiadamiając o tym klienta i podając powód; w tym wypadku, klient będzie miał prawo wyłącznie do zwrotu ewentualnie wpłaconej już kwoty. Przyjęte zobowiązania przez klienta, o których mowa w punkcie 5, jak również gwarancja dobrego wykonania płatności, którą klient dokonuje za pomocą środków, o których mowa w punkcie 2, mają charakter podstawowy. Z uwagi na to, niedopełnienie ze strony klienta choćby jednego z przyjętych zobowiązań spowoduje rozwiązanie umowy z art. 1456 kodeksu cywilnego, bez konieczności kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, z wyjątkiem prawa dla firmy Fontanini S.p.A skierowania sprawy do sądu, z tytułu innych poniesionych szkód.

 

9. KOMPETENCJA SĄDÓW

Każdy spór związany z zastosowaniem, wykonaniem, interpretacją i pogwałceniem zapisów umowy zakupu zawartą “online” poprzez stronę internetową podaną podlega sądownictwu włoskiemu. Niniejsze warunki ogólne podlegają, o ile nie jest to podane w niniejszym dokumencie, połączonym przepisom rozporządzenia ustawodawczego nr 50 z dn. 15.01.1992 r., rozporządzenia nr 185 z dn. 22.05.1999,  rozporządzenia nr 206 z dn. 06.09.2005 r. oraz rozporządzenia ustawodawczego nr 21 z dn. 21.02.2014 t. z późniejszymi zmianami. W sprawie jakiegokolwiek sporu pomiędzy stronami w zakresie niniejszej umowy kompetentnym będzie sąd, któremu podlega miejsce zamieszkania lub zameldowania klienta, o ile znajduje się we Włoszech. W każdym innym przypadku, kompetencja terytorialna sądu należy nieodwołalnie do Sądu miasta Lucca (Włochy).

Darmowa wysyłka

Darmowa wysyłka

Kup teraz, wysyłka gratis do niemal całej Europy dla zamówień ponad 100 Euro.
Koszty wysyłki obniżone do minimum!
zapoznaj sie

Gwarancja jakości

Gwarancja jakości
  • Wyprodukowano w całości we Włoszech
  • Sztuka wyrobu szopek bożonarodzeniowych, jakość oparta na ponad 100-letnich doświadczeniach
  • Wszystkie figurki są malowane ręcznie
  • Postacie z szopek wykonanych ręcznie, emanują ciepłem oraz wyrazistością kształtów i barw

płatności

Pagos

Zapoznaj się z naszymi warunkami płatności
zapoznaj sie